Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Şanel Kozmetik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şanel Kozmetik  (“Şirket”) tarafından Şirket’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kvkk”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.sanelkozmetik.com] adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN: Kişisel verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Şanel Kozmetiktir .Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen  Kişisel Veri Sahibi ve bu metne göre verileri işlenen Kişi olup .................

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ VE AKTARILACAĞI : Kişisel verileriniz aramızda mevcut Ticari İşten kaynaklı şirketimiz bünyesinden yapılan çalışmalarınız dolayısıyla tüzel kişilik içerisinde idari ve yönetimsel işlerin yürütülmesi ,İş yeri güveliğinin sağlanması, maliyet ve fiyat politikalarının belirlenmesi ,Mali Düzenin Kurulması ve Muhasebesel İşlemler ,Tablolar ile Tahsilat ve Tahakkukların Oluşturulması , ayrıca yasalarca bildirilmesi yükümlü kılınan bilgilerin Vergi dairesi ,Adliye ve Emniyet kurumlarınca periyodik veya periyodik olmayan zamanlarda yada ilgili kuruluşlarca talep edilmesi halinde şirketimizce tutulan kişisel verileriniz aktarılabilinecektir..

3.HUKUKİ NEDEN :Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki kanunun 5. ve 6 madde belirtilen şartlar gereğince Türk Ticaret Kanun ,Vergi Kanunları İle  Vergi Usul Kanunu ve bu kanunlara bağlı ilgili  mevzuatı çerçevesinde kişisel verileriniz toplanmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNETMİ : Kişisel verileriniz beyan ve ibraz edilecek kayıt ve belgelere göre gerek kağıt, yazı ve görsel olarak gerekse bilgisayar ,elektronik veri depolama sistemlerimiz gereğince verileriniz toplanacaktır.Ayrıca bu konuda ve diğer hususlar için şirketimizin Veri İşleme ve İmha politikasını yukarıda belirtilen internet sitesinden erişilebilinecektir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BAŞVURU : Kişisel veri sahibi olarak kanun ve ilgili mevzuat gereğince İlgili kişi sayıldığınız ,ilgili kişi olarak da Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11.maddesine göre Veri Sorumlusu Karşısında maddede belirtilen hakları kullanabileceksiniz .Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun    (KVKK) ;

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

İlgili kişi yukarda belirtilen ve Kişisel Verilerin korunması hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak veri sorumlusunda yazılı olarak bizzat veya noter vasıtası ile bildirebilir.Veri sorumlusu bu talebi kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde , Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilinir (Ancak başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde ücret ilgiliye iade edilir) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.  (KVKK M.13) .  Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.Yukarda belirtilen  13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır (KVKK M.14). Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir (KVKK.15).

     İş bu  aydınlatma metni ilgili kişi olan Veri Sahibin siteyi kullandığı sürece bu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş olarak değerlendirilecektir.